Vytýčenie hranice pozemku

Vytýčenie hraníc pozemku je geodetický úkon, ktorým sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku (drevenými kolíkmi, kovovými rúrkami a pod.), prípadne inej hranice (vecného bremena, katastrálneho územia, správnej hranice…) a spracuje sa výsledný elaborát.

Čo je výsledkom vytýčenia hranice pozemku
Výsledkom vytýčenia hranice pozemku je vyznačená hranica parcely v teréne (drevenými kolíkmi, kovovými rúrkami a pod.) a výsledný elaborát overený autorizovaným geodetom a kartografom.

Výsledný elaborát obsahuje:

  • protokol o vytýčení hranice pozemku,
  • grafické znázornenie vytýčenej hranice parcely – vytyčovací náčrt.

Kedy je potrebné vytýčiť hranicu pozemku

Ak chcete poznať priebeh vlastníckej hranice, je vhodné dať si lomové body hranice pozemku vytýčiť s následným spracovaním dokumentácie o vytýčení. Vytyčovaný pozemok nemusí byť vo vlastníctve objednávateľa geodetických prác. Vytýčiť hranicu je vhodné najmä ak:

  • vlastníte, kúpili ste (alebo ešte len chcete kúpiť) pozemok a chcete poznať priebeh vlastníckej hranice,
  • idete stavať oplotenie okolo svojho pozemku,
  • chcete vedieť, či máte plot postavený presne na hranici pozemku.

 

Vytýčenie stavebného objektu

Vytýčenie stavebného objektu je vyznačenie priestorovej polohy stavebného objektu v teréne na základe dodanej projektovej dokumentácie. Väčšinou vytyčujeme obvodové murivo stavby na úrovni 1. nadzemného podlažia, prípadne obvod základov. Vyznačenie priestorovej polohy je vykonané zväčša železnými roxormi, ale nie je problém vytýčiť stavbu priamo na stavebné lavičky. Výškové osadenie stavby sa vykoná vyznačením stavebnej ±0,000 resp. výškovej kóty podľa požiadavky objednávateľa.

Čo potrebujete k vytýčeniu stavebného objektu

Na vytýčenie stavebného objektu je potrebné mať projektovú dokumentáciu v písomnej alebo v elektronickej forme. Pre výpočet vytyčovacích prvkov stavebného objektu potrebujeme poznať:

  • osadenie objektu v rámci pozemku – situácia osadenia (tieto informácie sú aj súčasťou stav. povolenia),
  • pôdorys 1. nadzemného podlažia objektu alebo pôdorys základov,
  • určenú výškovú kótu.

V prípade výškového vytýčenia objektu výšku osadenia určuje projekt. Väčšinou sa výškové osadenie odvíja od výšky osi príjazdovej komunikácie resp. obrubníka.

Čo je výsledkom vytýčenia stavebného objektu

Výsledkom vytýčenia je v teréne vyznačená poloha (kovovými rúrkami alebo na stavebné lavičky) stavebného objektu, vyznačenie výšky ±0,000 a spracovaná geodetická dokumentácia – vytyčovací náčrt. Tento doklad je požadovaný aj ku kolaudácii stavebného objektu.