Digitálna technická mapa

Digitálna technická mapa mesta (DTM) obsahuje podrobné zobrazenie polohopisu a výškopisu a informatívne zobrazenie inžinierskych sietí. Je tvorená na podkladoch katastrálnej mapy. Digitálnu technickú mapu spracúvajú a poskytujú takmer všetky väčšie mestá v SR – Bratislava, Trnava, Zvolen, Ružomberok, Martin.

Kedy je potrebné hlásiť zmeny do DTM

Nahlásiť zmeny do bázy údajov DTM resp. získať Záznam o prevzatí do digitálnej technickej mapy potrebujete ku kolaudačnému konaniu po dokončení stavby. Zmeny v DTM sa týkajú samotného stavebného objektu (novostavba, prestavba a pod.) a vybudovaných resp. zmenených inžinierskych sietí.

Čo potrebujete k zapracovaniu zmeny do DTM

K zapracovaniu zmeny do DTM potrebujete mať spracovanú geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (porealizačné zameranie).
Pre vyplnenie tlačív podania je potrebné poznať číslo stavebného povolenia, názov stavby a adresu stavebníka.