Iné geodetické práce

Okrem bežne vykonávaných geodetických činností zabezpečujeme:

 • komplexné služby pri vyporiadaní nehnuteľností a šetrení vlastníckych vzťahov,
 • spracovanie podkladov pre záber pozemkov a vyňatie pôdy z poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu,
 • mapovanie v 3D s výstupmi do projekčného prostredia projektanta,
 • tvorbu digitálnych modelov terénu,
 • určenie parametrov presných geodetických sietí a základných vytyčovacích sietí,
 • geodetické činnosti pre stavebný dozor,
 • budovanie vytyčovacích sietí,
 • šetrenie a zameranie podzemných inžinierskych sietí,
 • kontrolné merania počas výstavby (kubatúry, pretvorenia a deformácie objektov),
 • meranie pretvorenia (deformácie) stavebných objektov a technologických celkov,
 • meranie geometrických parametrov žeriavových dráh,
 • určenie geometrických parametrov anténových nosičov,
 • zameranie vnútorných priestorov stavieb a architektonických pamiatok,
 • konzultačnú a poradenskú činnosť.