Geometrický plán

Geometrický plán (GP) je grafickým znázornením nehnuteľností, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností a vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov a ďalších údajov. Geometrickým plánom sa graficky znázorňuje aj vecné bremeno k časti pozemku.
GP môžu vyhotoviť len fyzické a právnické osoby, ktoré majú spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické práce.

Na aké účely sa vyhotovuje geometrický plán?

Geometrický plán sa vyhotovuje najmä na:

  • rozdelenie nehnuteľností (napr. rozparcelovanie na stavebné pozemky, rozdelenie záhrady),
  • úpravu hranice nehnuteľností (napr. zmena priebehu vlastníckej hranice medzi susedmi),
  • určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (napr. určenie vlastníctva k pozemkom, ktoré nemajú založený list vlastníctva),
  • obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí (napr. vyčlenenie pôvodného pozemku z poľnohospodárskeho družstva),
  • zameranie stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia (napr. zameranie novostavby domu, garáže),
  • zameranie rozostavanej stavby (napr. zameranie stavby pre poskytnutie úveru),
  • zlúčenie nehnuteľností (napr. zlúčenie viacerých pozemkov do väčších celkov),
  • priznanie práv k časti nehnuteľnosti – vyznačenie vecného bremena (napr. právo prechodu cez pozemok).

Na čo slúži geometrický plán?

Geometrický plán je technickým podkladom právnych úkonov, verejných listín a iných listín, ktoré podľa zákona osvedčujú práva k nehnuteľnostiam, vrátane nájomných zmlúv.

Čo ďalej s vyhotoveným GP?

GP je len technickým podkladom pre právne úkony, ktorým sa má zaregistrovať zmena v katastrálnom operáte. To znamená, že GP sa použije pri podaní vkladu alebo zápisu práv k nehnuteľnosti. Vklad, alebo zápis do katastra sa vykoná podaním žiadosti na registratúru príslušného Katastrálneho odboru. K žiadosti je potrebné uviesť číslo úradného overenia GP a priložiť zmluvu, ktorá rieši nový právny vzťah k nehnuteľnosti (napr. kúpna, zámenná, darovacia, záložná…).
V prípade vkladu sa prikladajú aj kolky v príslušnej hodnote.

V akej lehote môžem mať GP?

Pri vyhotovovaní geometrického plánu je potrebné počítať s dvoma časovými aspektmi:

  • čas potrebný na zameranie zmeny nehnuteľností, vyberanie podkladov na Katastrálnom odbore až po podanie spracovaného GP na úradné overenie,
  • čas potrebný na úradné overenie – zo zákona Katastrálnemu odboru vyplýva maximálna 7 denná lehota na úradné overenie GP.

V praxi Vám teda môžeme odovzdať hotový geometrický plán od 7 pracovných dní.