Polohopisný a výškopisný plán

Polohopisný a výškopisný plán je mapové dielo, ktoré obsahuje:

  • polohopisnú kresbu (stavebné objekty, cesty, inžinierske siete),
  • výškopisnú kresbu (výškové kóty, vrstevnice, terénne šrafy),
  • môže obsahovať aj stav katastra nehnuteľností (vlastnícke hranice).

Na aký účel sa používa polohopisný a výškopisný plán

Polohopisný a výškopisný plán môže slúžiť na zdokumentovanie stavu terénu a objektov, ale hlavne ako podklad pre vypracovanie projektu a to najmä ak má byť novonavrhovaný stavebný objekt osadený do svahu alebo do výškovo členitého terénu. Polohopisný a výškopisný plán môže byť vyhotovený v miestnom (lokálnom) súradnicovom a výškovom systéme, alebo v štátnom systéme S-JTSK a Bpv.