Identifikácia parcely

Identifikácia, alebo spätná identifikácia, je zobrazenie parciel určeného operátu (UO) do platného stavu katastra nehnuteľností (KN).
Určený operát obsahuje písomnú evidenciu a grafické zobrazenie (mapa určeného operátu) pôvodných parciel, vlastníckych a právnych vzťahov, zapísaných v starších verejných listinách: Pozemková kniha, Železničná kniha a pod.

Na čo slúži identifikácia parcely

Grafická identifikácia slúži ako informácia – grafické zobrazenie polohy pôvodných nehnuteľností v platnom stave katastra nehnuteľností. Vlastník získa prehľad o umiestnení pôvodných parciel v platnej katastrálnej mape.

Kedy potrebujete identifikáciu parcely

Identifikáciu parcely potrebujete napríklad ak vlastníte nehnuteľnosť postavenú na nevyporiadaných pozemkoch. Potrebujete teda presne poznať, na ktorých pozemkoch sa nehnuteľnosť nachádza a kto je ich vlastníkom.